Vad är en styrelseordförande?

En styrelse för ett företag är ansvarig för att organisera och driva företagets verksamhet. Det här inkluderar att se till att årsredovisningar och andra viktiga dokument skickas in till bolagsverket samt att ansvara för att skatter betalas. En styrelseordförande leder styrelsen och har både i uppgift att se till att styrelsen jobbar effektivt samt att företaget drivs på ett lagligt och effektivt sätt.

Vilket ansvar har en styrelseordförande?

Styrelsens ansvar varierar kraftigt beroende på företagets storlek men rollen för styrelseordförande är i stora drag densamma. Styrelseordföranden ska se till att möten hålls vid behov och att mötena är organiserade. Det är ordförandens ansvar att se till att styrelsen utför sitt arbete. Vid omröstningar har ordföranden också en utslagsröst. Ordförandena har med andra ord ett stort ansvar för företagets framtid och framgång. Det betyder att en styrelseordförande kan bli personlig skyldig eller ställd inför rätta om styrelsen har orsakat skada på företaget eller aktieägarna, om företaget inte har betala någon skatt eller om styrelse har förhindrats att utföra sitt jobb, till exempel om ordföranden har hindrat en styrelsemedlem från att delta vid möten.

Hur väljs en syrelseordförande?Styrelseordförande

Styrelseordföranden väljs av styrelsen om inte annat har beslutats av bolagsstämman eller i bolagsordningen. Styrelsen väljs i sin tur av bolagsstämman. Vem som utses kan beror på vilka som har möjlighet att medverka under mötet dock måste minst hälften av styrelsen måste vara närvarande vid en omröstning. Varje person i styrelsen, oavsett aktieandel eller annat, har en röst. Vidare krävs det att styrelseordföranden väljs med majoritet, dvs att mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna röstar på samma person för att hen ska utses till styrelseordförande. Skulle beslutet bli oavgjort under röstningen så kommer ordföranden att avgöras med hjälp av lottning.

Kan man sparka en sytelseordförande?

Kort sagt, ja, man kan sparka en styrelseordförande. I praktiken är det dock inte alltid så enkelt. Om en styrelseordförande har misslyckats med sitt uppdrag eller uppfört sig olämpligt kan styrelsen kalla till ett extra styrelsemöte. Vid detta möte medverkar även styrelseordföranden som får chans att försvara sig. Om majoriteten av styrelsemedlemmarna är för att avsätta ordföranden kan detta göras. Står det däremot bestämt i stämman att det är bolagsstämman som väljer styrelseordföranden så är det även bolagsstämman som avsätter ordföranden. Bolagsstämman (dit alla aktieägare är välkomna) har möjlighet att avsätta en hel styrelse eller enskilda styrelseledamöter, vilket inkluderar styrelseordföranden.

Hur anställer man en styrelseordförande?

En styrelseordförande väljs som sagt ut av styrelsen, han eller hon behöver däremot inte arbeta vid, eller ha någon koppling till, företaget då förslaget läggs fram. Personer som driver en enskild firma till exempel, kan välja att anlita en extern styrelseordförande. Det innebär att en person anställs för att driva företaget och agera ordförande. Att anlita en extern ordförande kan föra in ny kompetens, ett nytt synsätt, nya kontakter och nya erfarenheter till ett företag. Dessutom ger det ett bra bollplank för VD:n att diskutera idéer med. Det kan däremot bli mycket kostsamt. Oavsett vem som väljs ut till styrelseordförande så bör hen ha erfarenhet och kunskap om branschen samt gärna tillgång till kontakter.