En styrelse är en grupp individer som styr ett företag eller en förening på långsiktig, inte operativ, nivå. Beroende på organisationens storlek kan antalet styrelsemedlemmar variera. I vissa fall finns styrelsen endast till för att lagen säger att företag måste ha en styrelse, exempelvis om det rör sig om ett litet, familjeägt aktiebolag. I andra fall är styrelsens kompetens helt avgörande för ett företags framgång och utveckling. Här kan du läsa om vilka styrelsemedlemmar som gör vad i en styrelse.

Vad är en styrelseordförande?

Styrelsemedlemmar

Den mest välkända rollen i en styrelse är styrelseordföranden. Ordföranden fungerar som lagkapten eller ledare över teamet av styrelsemedlemmar. Ordföranden leder styrelsearbetet, sammankallar till styrelsemöten, upprättar dagordning, ser till att mötena protokollförs av en sekreterare och justerar dagordningen efter mötet. Dessutom bevakar ordföranden att lagar och regler följs, samt stöttar VD:n i dennes arbete. Ordföranden besitter stort ansvar och har ofta god erfarenhet av styrelsearbete så att gruppen på bästa sätt ska kunna tillgodogöra medlemmarnas samlade kunskap. Inte bara måste rätt beslut tas, besluten måste vara formulerade så att alla medlemmar förstår dem och inser vad som krävs för att de ska uppfyllas, samt vilka konsekvenser de medför. Om formuleringen är diffus riskerar viktig input att gå förlorad.

Vad är en styrelseledamot

Medlemmarna i styrelsen kallas för ledamöter. Styrelseledamöternas funktion varierar från företag till företag, och även beroende på vilken fas företaget befinner sig i för stunden. De måste vara minst 18 år, inte vara i konkurs och de får inte ha förvaltare eller näringsförbud. Det är bra om ledamöterna inte befinner sig i en beroendeställning till företaget, på så sätt att de är leverantörer, kunder eller klienter. Sådana förhållandena kan göra att styrelsearbetet präglas av intressekonflikter. Externa finansiärer eller så kallade affärsänglar, vilka går in med kapital i affärsprojekt de finner intressanta, besitter stor kunskap och erfarenhet samt har ofta omfattande nätverk, vilket gör dem passande som styrelseledamöter.

Vad är en styrelsesuppleant

En suppleant är en reserv i styrelsen, som finns tillgänglig om någon ordinarie ledamot inte kan närvara vid en omröstning där denne hade behövts. Beroende på hur bestämmelserna för styrelsens arbete ser ut kan suppleanter ha olika stora ansvarsområden. Om en styrelseledamot entledigas, förlorar sin befogenhet eller avlider ska en suppleant ta över den ledamotens arbete. Eftersom suppleanten måste kunna träda in en ledamots ställe, oavsett om det ska ske temporärt på grund av exempelvis utlandsvistelse eller under en längre period på grund av att ledamoten av andra skäl inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot företaget, är det viktigt att suppleanten håller sig uppdaterad om företagets verksamhet och styrning.

Hur många sitter i en styrelse?

En styrelse brukar bestå av fyra till sex medlemmar, men storleken måste naturligtvis stå i proportion till företagets storlek. Med det sagt, har riktigt stora företag sällan speciellt mycket större styrelse än medelstora företag. Det beror på att om antalet styrelseledamöter blir för många, kommer det blir svårt för styrelsen att arbeta effektivt med att ta viktiga beslut. Dessutom riskerar ledamöter att inte komma till tals om gruppen är för stor. En styrelse i ett aktiebolag ska bestå av minst en person. Om styrelsen i ett aktiebolag består av färre än tre personer måste minst en styrelsesuppleant tillsättas, som kan träda in om ordinarie ledamöter inte finns tillgängliga av ett eller annat skäl.