Styrelsearbetet är nödvändigt i alla aktiebolag, föreningar, stiftelser eller andra juridiska personer. De som sitter i styrelsen har det yttersta ansvaret att tillsätta rätt person att leda verksamheten samt att se till att ekonomi sköts på korrekt sätt. Det är också företagets eller föreningens styrelse som ska se till att eventuella revisionsberättelser och liknande upprättas samt vid behov skickas in till bolagsverket.

Vad gör styrelsen?

I styrelsearbetet ingår de att ha ansvar för förvaltning, organisation och beslutsfattande i ett aktiebolag, en förening, en stiftelse eller en annan juridisk person. Styrelsen består av ett antal personer som ska kontrollera att verksamheten förvaltas enligt de krav som finns i lagen och som års- eller föreningsstämman ställer. Styrelsen är ansvarig för att företaget har en lämplig organisation, bland annat genom att utse en verkställande direktör eller motsvarande. Det brukar även vara styrelsen som väljer sin ordförande. Vidare så ansvarar man för att årsredovisningar och revisionsberättelser upprättas och skickas in i tid till Bolagsverket. Man ansvarar även för att skatter betalas in.

Måste alla företag ha en styrelse?

StyrelsearbeteDet är aktiebolagslagen (2005:551) och lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) som regler hur styrelsen ska arbeta och hur den ska vara sammansatt. Enligt den svenska lagboken så ska alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar ha en styrelse. Handelsbolag eller kommanditbolag behöver inte ha en sådan. Enligt lagen så är det de fyra bolagsorganen ägare, vd (ledning), styrelse och revisor. Styrelsens roll ser dock olika ut beroende på hur stort bolaget är. I små företag är ofta ägare, vd och styrelseordförande samma person. I ett stort bolag med många olika aktieägare så deltar ägarna i liten utsträckning i den dagliga driften.

Vilka krav ställs på en styrelseledamot?

De personer som är delaktiga i styrelsearbetet kalls för styrelseledamöter. Lagen ställer en rad krav som dessa måste uppfylla. De måste ha fyllt 18 år och de får inte ha näringsförbud eller ha förvaltare eller vara försatta i konkurs. Styrelsen brukar väljas på årsmöten eller bolagsstämmor. Vanligen är varje styrelseledamots mandattid ett år, som längst kan de sitta i fyra år. Enligt svensk lag så får företagets vd inte utse de som sitter i styrelsen. Styrelsen är viktig för att företaget ska prestera bra. Ledamöterna brukar ha olika kompetenser, nätverk och erfarenheter. Det anses viktigt att de har ett bra samarbete.

Hur många deltar i styrelsearbetet?

Styrelsens storlek beror på hur stor verksamheten är. Enligt lagen så måste minst en person sitta i styrelsen. Dessutom så måste det finnas minst en suppleant när antalet ledamöter är färre än tre. Suppleanten ersätter en ordinarie styrelseledamot när denne är sjuk, entledigad eller om den skulle avlida under mandatperiodens gång. I publika aktiebolag så måste styrelsen dock alltid bestå av minst tre personer, mer än 50% av dessa ska enligt reglerna utses av bolagsstämman. I de fall när ett aktiebolag har fler än 25 anställda så får facket utse två så kallade löntagarrepresentanter till styrelsen. Lagen har inget maxantal för hur många ledamöter som får delta i styrelsens arbete.