Vad är en styrelse?

Styrelsearbete är en viktig strategisk handling för alla bolag och föreningar. Det är nämligen den valda styrelsen som ser till att välja de strategiska vägarna bolaget ska gå. Det handlar om att ha en jämn fördelning mellan olika kunskapsområden och expertis bland de som sitter med i styrelsen. En annan aspekt som blivit mer och mer diskuterad är jämställdheten i styrelser.

Vad gör ett företags styrelse?

Styrelsearbete går främst ut på att man ska sätta ut strategi för bolaget eller föreningen. Det är ett stort ansvar och ställer höga krav på styrelsemedlemmarna. Utöver strategiska val ska styrelsen även utse de som är beslutsfattare och firmatecknare i bolag och föreningar. I bolag är det här den positionen som kallas för VD, medan det kan finnas olika benämningar i föreningar, till exempel ordförande. Det som är ytterst viktigt när styrelsen väljer vem som ska leda bolaget eller föreningen är att denna person har rätt kompetens för jobbet och att kommunikation om mål och visioner är tydliga och raka.

Vilka företag behöver en styrelse?

StyrelseDe företagen som behöver en styrelse är ekonomiska föreningar, ideella föreningar och aktiebolag. Det är i dessa bolag som en VD tillsammans med en styrels styr verksamheten framåt. Ibland kallas de inte för styrelse dock men det gäller likadant för alla ledningsorgan inom dessa bolagsformer. Det finns tre områden som svensk lag reglerar när det gäller styrelser och deras arbete. Det handlar först och främst om vilka uppgifter styrelser har, för det andra handlar det om styrelsens sammansättning och till sist handlar den tredje om hur styrelser ska arbeta. Handelsbolag och kommanditbolag har däremot inga restriktioner eller lagar som säger att de måste ha en styrelse.

Vilket ansvar har en styrelse?

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att sätta strategierna för bolaget. Tillsammans med en utsedd VD, eller annan ledare, ska styrelsen se till att verksamheten går framåt, att sätta ut framtida mål och se till att man når dessa. De väljer ut vem som ska vara ledare för bolaget och den blir oftast även firmatecknare. Det är upp till styrelsen att se till att även VD, den verkställande direktören, fullföljer sina uppgifter och sköter dessa på ett bra sätt. En gång om året kallar även styrelsen aktieägarna till bolagsstämma där aktieutdelning och liknande beslut fattas. Styrelsen föreslår vad som bör genomföras på bolagsstämman.

Vad ska en styrelse innehålla?

En bra styrelse ska innehålla personer med olika bakgrund, gärna jämställt mellan män och kvinnor, för att kunna ta strategiskt förmånliga beslut för företaget. Det bör finnas expertis inom olika områden, bland annat inom finansiering, företagande, personal och så vidare. Det kan även vara önskvärt att ha personer i olika åldersgrupper. Man försöker ha en så diversifierad styrelse som möjligt för att kunna få en heltäckande bild av alla aspekter som företaget kommer ställas inför. Det finns egentligen inga regler för vad en styrelse ska innehålla, utan år utav erfarenhet visar att det lönar sig med en blandning av personer och expertis.