Marknadsplan

En marknadsplan fungerar som en slags kompass, genom att den visar på de strategier och mål som ligger till grund för företagets marknadsföring. Marknadsplanen skapar struktur och planlägger olika marknadsföringsaktiviteter.

När du som företagare utformar en marknadsplan analyserar du ditt företags förutsättningar och marknadsmöjligheter. Strategier och taktik lyfts fram tillsammans med de idéer och kunskaper som finns inom företaget.

Varför är en marknadsplan viktig?

Marknadsplanen är till för att skapa en struktur och plan för marknadsaktiviteterna, och är nödvändig för att företaget ska kunna få ut det mesta av sina resurser. När den är utformad på ett bra sätt så skapar den en väl avvägd balans mellan företagets behov och strategier. Det finns flera skäl till att marknadsplanen är viktig.

 • Den ger marknadsaktiviteterna en struktur och ett stöd.
 • Den hjälper de olika avdelningarna att fokusera.
 • Den tydliggör de möjligheter som företaget har.
 • Planen hjälper de anställda att samordna olika resurser så att man tillsammans kan sträva mot gemensamma mål.
 • Den visar en prognos över hur företagets framtida aktiviteter kommer att påverka dess ekonomi.

En marknadsplan i fem steg

En marknadsplan bör innehålla följande fem steg eller kapitel:

 1. Situationsanalys, som visar var företaget befinner sig idag, och vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att växa ytterligare.
 2. Positionering, alltså vilken position på marknaden som företaget bör sträva efter att nå.
 3. Strategisk inriktning, där man brukar utgå från Philip Kotlers fyra p:n: produkt, pris, plats och påverkan. Idag lägger många också till ytterligare tre p:n. Dessa är personal, process och påtaglighet. Utifrån dessa fastställer man vad man ska göra för att nå till den position som har satts upp som mål i marknadsplanen.
 4. Mål, som är viktiga av flera skäl. Inte minst är det målen som gör det möjligt att utvärdera ansträngningarna, och se om planen har fungerat.
 5. Uppföljning, där man tittar på hur man kan göra en ännu bättre plan nästa gång.

Olika typer av marknadsplaner

Ibland talar man om att det finns två olika typer av marknadsplaner, den strategiska och den taktiska. En strategisk variant är en långsiktig plan; översiktlig och övergripande. Den identifierar företagets styrkor och svagheter och kan analysera omvärlden och yttre faktorer som kan påverka företaget.

En taktisk marknadsplan är istället mer kortsiktig. Den riktar in sig på specifika produkter eller tjänster och enskilda marknader. Den är mer omfattande än den strategiska planen och innehåller mer detaljer. En taktisk marknadsplan bryter ner övergripande mål i detaljerade beskrivningar.

På ett större företag är det en marknadschef som har ansvar för att ta fram och se till att en marknadsplan efterlevs. Det lilla företaget bör dock inte negligera detta viktiga arbete.

Vad ska en marknadsplan innehålla?

En marknadsplan består av olika delar. Den kan utgå från företagets affärsidé och svara på frågorna: vad säljer ni, till vem och varför (vilket behov fyller företagets produkt/tjänst)? Marknadsplanen bör även innehålla någon slags analys av det nuvarande läget på er marknad och var ni befinner er i position till andra företag. En stor del av planen bör behandla företagets kvalitativa och kvantitativa mål. Bryt ned era mål i delmål, med en mer ingående målanalys av sådant som försäljningsvolym, marknadsandelar och rekrytering av personal. Marknadsplanen bör även innehålla en strategi för hur företagets ska nå de långsiktiga målen samt en handlingsplan för konkreta kortsiktiga mål. Den här typen av plan är inte statisk och behöver ständigt följas upp och korrigeras.

Var hittar jag exempel på marknadsplaner?

Det finns flera exempel på marknadsplaner på nätet, och de är bara en googling bort. Tidigare fanns en mall för marknadsföringsplaner på det statliga bolaget Almis webbplats. Vilken mall du väljer att utgå från är mindre viktigt, det viktiga är att de fem stegen finns med.

Marknadsplanen är aldrig statisk

Marknadsplan uppdateringDu som är företagare vet att spelreglerna för ditt företag snabbt kan förändras. En marknadsplan är därför aldrig statisk – den behöver uppdateras när förutsättningarna förändras. Kanske dyker det upp nya konkurrenter, kanske förhindras produktionen av oväntade tekniska hinder eller så kanske det dyker upp en helt ny kundgrupp, vilket får efterfrågan att öka drastiskt. Ibland påverkar de dagliga händelserna de långsiktiga målen och förutsättningarna. Det kan vara nödvändigt att ändra i marknadsplanen flera gånger under ett och samma år.

Man brukar säga att marknadsplanen alltid bör utgå från kundernas behov. Även den som är i uppstartsfasen tjänar i längden på att lägga ner ordentligt med tid och kraft på att skapa en genomarbetad marknadsplan.

Marknadsplan – Sammanfattning

 • En marknadsplan är ett dokument som sätter upp strategier och mål för en verksamhets marknadsföring.
 • Marknadsplanen kan vara strategisk och långsiktig, eller taktisk och mer kortsiktig.
 • Marknadsplanen bör bestå av fem steg: situationsanalys, positionering, strategisk inriktning, mål och uppföljning.
 • Det är viktigt att inte “låsa” sin marknadsplan, utan låta den förändras i takt med förändringar som sker i omvärlden.
 • Ju fler på företaget som är delaktiga i processen med att ta fram marknadsplanen, desto bättre.

Varför skriver man en marknadsplan?

En marknadsplan gör det möjligt att sätta upp mål för vart man vill ta verksamheten. Med utgångspunkt i dessa mål går det att utvärdera om man har lyckats, och också lägga upp strategier för hur man ska lyckas ännu bättre nästa år.

Hur skriver man en marknadsplan?

Det första steget mot att skriva en effektiv marknadsplan är att göra en analys av marknaden, med det egna företagets och konkurrenternas position. Nästa steg är att identifiera vilka kunder som kan vara intresserade av företagets produkter eller tjänster. Ju fler på företaget som är inblandade i arbetet med marknadsplanen, desto bättre.

Vad ska en marknadsplan innehålla?

En marknadsplan bör omfatta fem steg: nulägesanalys, den position som man vill nå på marknaden, strategisk inriktning, mål som ska nås, och slutligen uppföljning för att se om man nått målen, och förslag på hur man kan lyckas ännu bättre nästa gång.

Vilka ska vara delaktiga i processen med att ta fram marknadsplanen?

Ju fler som är inblandade i arbetet med att ta fram en marknadsplan, desto bättre. I ett stort företag kan inte alla i personalen vara med, men det är bra om åtminstone en person per avdelning kan vara delaktig.

Kan alla typer av verksamheter ha en marknadsplan?

Ja, är det korta svaret. Vare sig det rör sig om en restaurang, en förening eller en författare är det klokt att ha en marknadsplan. Alla dessa vill ju attrahera kunder, medlemmar eller läsare, och då är det klokt att göra en plan för hur detta ska uppnås.

Vad hur och varför? - Marknadsplan