Om VD & Styrelse

Tillsammans VD & styrelse de viktigaste beslutsfattande organen inom alla seriösa bolag. Många typer av företag har ett behov av någon form av VD och styrelse, och olika regler kan gälla för olika branscher. Men med fokus på aktiebolag kommer vi i här att ge all information du behöver för att förstå vad en VD och en styrelse har för roller inom bolagsvärlden.

Vad är en VD?

VD & Styrelse har en mängd ansvar som delvis stipuleras i lagen, och delvis inom företagen. VD står för ’Verkställande Direktör’, och VD:n har som jobb att överse och styra den dagliga verksamheten inom bolaget. Vad exakt denna dagliga verksamhet som VD:n är anställd för att kontrollera är styrelsens uppgift att bestämma. I bolagets stadgar ska vara definierat VD:ns sysslor och befogenhet inom organisationen. Hur en VD väljs i ett bolag varierar, men är oftast en konsekvens av röstning inom styrelsen. Privata aktiebolag behöver inte ha en VD, och det är vanligt förekommande att styrelseordförande och VD:n i privata aktiebolag är samma person.

Vad är en styrelse?VD och ledningsgrupp

Ett aktiebolag måste ha en styrelse som ultimat är de som svarar för bolagets organisation och administration. De har även i uppgift att kalla aktieägarna till bolagsstämmor, de har ansvaret för att bolaget på ett korrekt vis betalar in sina skatter samt har ansvar för att skriva årsredovisningar. Skulle myndigheterna fatta misstankar mot ett bolag är det främst styrelsen som åläggs ansvaret att författa revisionsberättelser och rapportera till Bolagsverket. I samband med detta kan en styrelseledamot enligt lag aldrig hävda att man inte förstod vad positionen som styrelseledamot innebar. Detta är för att förtydliga det stora ansvar en styrelseledamot har inom ett bolag.

VD:n och styrelsens samarbete

Det finns regler för hur en styrelse ser ut men generellt består de av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant. I ett funktionellt aktiebolag är en god relation mellan styrelsens element och företagets VD central för effektiviteten. VD:ns uppdrag ska vara definierade av styrelsen, och detta innebär i praktiken både att VD:ns uppdrag kan variera mellan bolag och följaktligen att relationen mellan VD:n och styrelsen kan se olika ut. Enligt den svenska lagen har VD:n ett ansvar oavsett vad styrelsen stipulerar och har därför alltid laglig rätt att delta vid styrelsemöten. Det finns undantag till detta, till exempel om styrelsemötet handlar om just VD:n .

Reglerna för publika aktiebolag

Det finns olika regler för olika aktiebolag. För de publika aktiebolagen finns det i Sverige avsevärt större mängd regler och bestämmelser. Till exempel får ett privat aktiebolags styrelse tekniskt sett bestå av en enda person, men ett publikt aktiebolag måste ha minst tre ledamot, och hälften av de publika företagens ledamot måste dessutom väljas av bolagsstämman. Dessa ledamot måste sitta på förutbestämda mandatperioder som högst får vara 4 år. Dessutom måste ett publikt aktiebolag, till skillnad från de privata alltid välja en VD. Än viktigare är att denna VD i publika företag inte också får vara styrelseordförande, vilket är fallet i många privata bolag.