Vad är en ledningsgrupp?

En ledningsgrupp eller en företagsledning är en mindre grupp som tar de övergripande besluten i ett företag, för att effektivisera företaget och den framtida utvecklingen. Gruppen, som tillsätts av VD:n eller företagets styrelse, arbetar med företagets strategiska beslut på lång sikt. Gruppen leds vanligen av en verkställande direktör, en VD. När ledningsgrupper först blev populära i företag under 70-talet skulle de fungera som en informerande stödfunktion åt chefen, men idag deltar hela gruppen ofta i styrningen av företaget.

Vilka ingår i en ledningsgrupp?

I en ledningsgrupp ingår de nyckelpersoner som är viktiga för verksamhetsstyrningen. Vanligen består ledningsgruppen av exempelvis en ekonomichef, en produktchef och chefer över vissa geografiska enheter, samt en eller två medlemmar ur styrelsen. Dessa verkar under ledning av den verkställande direktören, som också ingår i ledningsgruppen. Beroende på organisationsstrukturen och företagets storlek, kan ledningsgruppen variera i omfattning, men mellan fem och åtta personer brukar vara lagom för en medelstor eller stor organisation. Om gruppen är för stor blir beslutsgången ineffektiv. Den kompetens som behövs för att kunna fatta långsiktiga beslut måste vara representerad, men utan att gruppen blir så stor att medlemmar riskerar att inte komma till tals.

Vem väljer en ledningsgrupp?

Ofta väljer VD:n ledningsgruppen eftersom det är just VD:n som ska leda och få hjälp och stöd i beslutsprocessen av ledningsgruppen. I vissa fall tillsätts gruppen dock av företagets styrelse. Det beror på hur den verkställande direktörens arbetsbeskrivning ser ut och vilket ansvar styrelsen har gentemot organisationen. En plats i ledningsgruppen förpliktigar, och är ett viktigt ansvar. Medlemmarna ska väljas ut noggrant. Ledningsgruppens samspel måste vara en viktig faktor när nya medlemmar väljs in, utöver att olika avdelningar och ansvarsområden ska representeras. En ledningsgrupp som består av individer som inte kan samarbeta kommer att lägga krokben för hela företagets verksamhet.

Vad gör en ledningsgrupp?

LedningsgruppEn ledningsgrupp verkar och ansvarar för att företaget ska ha en effektiv utveckling i framtiden, genom att ta strategiska beslut som påverkar alla olika verksamhetsområden. I en ledningsgrupp ska nyckelpersoner från olika enheter inuti verksamheten representeras, så att besluten baseras på en helhetsbild. Beroende på hur organisationen är uppbyggd kan en ledningsgrupp ha olika ansvarsområden. Ibland fungerar gruppen verkställande, på så sätt att de beslut som fattas också är ledningsgruppens ansvar att genomföra. I andra fall är ledningsgruppen rådgivande och arbetar med att hålla chefen, VD:n, informerad om de olika verksamhetsområdena. Beroende på hur organisationsstrukturen ser ut kan VD:n ensamt ha slutgiltigt ansvar för att inga beslut tas och genomförs, eller så kan gruppen kollektivt ansvara för detta.

Ledningsgruppen har övergripande ansvar

Ledningsgruppen kan lätt fastna i mindre övergripande frågor, vilka är för verksamhetsnära för att det ska vara framgångsrikt att besluta i dem på ledningsgruppsnivå. Om ledningsgruppen tar beslut i sådana frågor finns risken att osäkerhet i de olika verksamhetsområdena, kring vilka beslut som får tas utan att höra med ledningsgruppen. Osäkerheten kan skapa oönskade flaskhalsar. Det begränsar företaget och hämmar dess effektivitet. Dessutom kan ledningsgruppen missa viktiga aspekter i vardagliga frågor, då gruppens medlemmar i många fall befinner sig en bit från verksamhetsgolvet. Därför vinner ledningsgruppen ofta på att anta ett helikopterperspektiv, och i vissa fall delegera vidare de beslut som inte tydligt rör företagets strategiska, långsiktiga och organisationsmässiga utveckling.