I ett företag finns ofta flera olika ledande positioner som kan ha ansvar för skilda delar av företaget eller bolaget. Det är viktigt att det finns en bra och pålitlig ledning för att personalen ska trivas och för att bolaget eller företaget ska kunna drivas på ett helt framgångsrikt sätt. Ledningen måste kunna ordna personalen på rätt sätt annars kommer allt att krascha.

Styrelse i ett bolag

En form av ledning kan vara en styrelse. Denna styrelse utses alltid i stiftelseurkunden. Om man har ett aktiebolag ska det ha en eller flera styrelseledamöter i styrelsen. Om det finns färre en tre ledamöter måste det finnas minst en styrelsesuppleant med i styrelsen. Det går också att registrera en styrelse som har en styrelsesuppleant och en styrelseledamot. Om man vill ändra styrelse i sitt bolag bör man meddela om detta i god tid eftersom ansvar då läggs på någon annan. En styrelse kan i många fall ersätta chefer eller liknande. Ibland ses detta som ett något mer demokratiskt ledningsalternativ.

VD för företaget

LedningI ett aktiebolag är VD:n den person som sköter den löpande förvaltningen. Denne har möjlighet att besluta i alla rutinärenden- Vad som räknas till dessa ärenden beror på hur stort företaget är och vilken verksamhet som bedrivs där. Normalt är det styrelsen som ska utse en VD och om det handlar om ett nybildande kan man skriva vem som utsetts till VD vid stiftelseurkunden. Ett publikt aktiebolag ska alltid ha en VD eller verkställande direktör. Denna person får dock inte vara samma person som styrelseordföranden, vilket är okej i ett provat aktiebolag. Om bolaget har en verkställande direktör som inte är varken styrelsesuppleant eller styrelseledamot kan denne VD kallas för extern verkställande direktör.

Ledningsgrupp i företaget

En grupp som utövar verkställande makt och som tillsätts av en styrelse kallas för ledningsgrupp eller företagsledning. Ledningen drivs sedan av en VD. Ledningsgruppen som helhet är ofta en grupp individer som sitter på den högsta nivån i organisationen och de är också de som har det dagliga ansvaret för att kunna sköta företaget. Den har ofta specifika befogenheter som stöds av bolagsstyrelsen. Ofta består en ledningsgrupp av chefer från flera olika avdelningar inom företaget och de styr sedan företaget tillsammans för att alla företagets delar ska gå med vinst. I små företag kan ofta ledningens VD och företagets ägare vara samma person.

Vem har ansvar för vad?

Inom ett företag eller bolag kan olika delar av styrelse, VD och ledning ha olika områden som de bestämmer över. En styrelse har ofta ansvar för flera olika delar. Bland annat ska den leda hela företagets verksamhet. De ska också kalla alla aktieägare till en bolagsstämma om det rör sig om ett aktiebolag. Det är också styrelsens ansvar att skatter med mera betalas in, samt att det upprättas korrekta årsredovisningar. Även revisionsberättelser ligger på styrelsens ansvar. Det är också styrelsen som ska se till att rätt dokument skickas in till Bolagsverket när så är aktuellt. Styrelsen har alltså övergripande ansvar.