Processrätt är ett rättsområde som styrs av rättegångsbalken. Processrätten är processen i domstolar och skiljedomsförfaranden. Alltså hur själva förfarandet går till när det kommer till att lösa tvister. Processrätten har tre huvudområden som skiljs åt; civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess. Vanligast är att en process gällande företag hamnar i någon av de två sistnämnda, men det beror på den rättsliga tvisten.

Vad förvaltningsprocessen handlar om

Förvaltningsrätten inom processrätt handlar om den offentliga rätten eftersom den behandlar hur myndighetsbeslut kommer till och ändras. Det handlar då alltså om enskildas förehavanden med staten. Exempel här är om du vill bygga en restaurang, hotell, konferensanläggning eller nått annat men att bygglovet nekas. Då kan du överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Oavsett vad du vill bygga så överklagas beslutet på samma sätt. Det som skiljer dem åt är att förvaltningsbesväret prövar beslutets laglighet och lämplighet medan kommunalbesvär prövar beslutets laglighet. Allt prövas i förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen om en överklagan har inkommit inom tre veckor från att beslutet togs.

Skiljeförfarande vid en internationell handel

ProcessrättOm du ska hålla på med internationell handel är det viktigt att du på förhand bestämmer tillsammans med den andra parten var en eventuell tvist ska lösas; alltså i vilket land och därmed vilket lands lagar och regler som ska gälla. Detta ska framgå då i forumsklausuler där man också kan avtala om i vilket institut som tvisten ska lösas i Sverige (om Sverige som land har valts): exempel är Internationella Handelskammaren eller Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. Detta kallas för en skiljeklausul. Var en tvist löses har stor påverkan på hur lång tid det tar processa tvisten, om den är offentlig eller inte och så vidare. Läs mer i nästa stycke.

Skillnaden mellan skiljedom och vanlig domstol

I skiljeklausulen ska det tydligt stå i vilket institut som en eventuell tvist ska lösas. De olika instanserna har sina för- och nackdelar. En Skiljedomstol kan bara överklagas på formella grunder, inte materiella grunder (alltså om en part menar att domstolen har bedömt en rättsfråga felaktigt). Detta betyder att processen är mycket snabbare. En skiljedomstol är inte heller offentlig till skillnad från en vanlig domstol. För företag kan det betyda stort att en tvist sker utom räckhåll från media. En skiljedomstol har också nämndemän som alla har särskilda erfarenheter av näringslivet. Nackdelen är att det är en mycket dyr process.

Internationella tvister löses oftast i Paris

Om inte två parter kan komma överens, eller kanske inte ens vill bestämma, om var en tvist kan lösas kan man i en forumklausul skriva att en oberoende organisation ska avgöra tvisten. Ett exempel på ett sådant institut är Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce). Det är en mycket viktig instans vid internationella köp och dess huvudsäte ligger i Paris. De representerar företag ur alla branscher och av alla storlekar. När processrätten hamnar hos dem kommer de att lösa tvisten genom medling och skiljedom. Till skillnad från Norden, USA och Storbritannien så har de flesta länder obligatoriska medlemskap i en handelskammare varvid internationella tvister då löses hos ICC.