Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen syftar till att med att det finns en sådan lag är att förhindra att en marknadsföring används i vilseledande syfte eller att den blir aggressiv.

Lagen innehåller bestämmelser om följande:

 1. Hur du får marknadsföra dig.
 2. Var denna reklam får ske.
 3. Vem du får rikta din marknadsföring till.

Du hittar marknadsföringslagen i sin helhet på riksdagens webbplats eller i lagboken.

När gäller marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen är basen i frågor kring marknadsföring och används i juridiska sammanhang. Den är bra att ha koll på för att det inte ska uppstå onödiga tvister, men den är också utmärkt att känna till om det blir tvist om något i dessa sammanhang. Lagen reglerar marknadsföring av produkter och tjänster. Det kan alltså röra sig om till exempel varor eller arbetstillfällen. Lagen tar upp sådant som försäljning, reklam, kontakter mellan kund och försäljare där syftet är att göra försäljningen bättre och att människor får tillgång till varan. Den tar också upp hur en försäljare ska agera under hela processen gällande marknadsföring. Till exempel ska en försäljare upplysa köparen om dennes rättigheter, såsom rätten att reklamera en vara.

När marknadsföringslagen inte gäller

I vissa frågor som kan tyckas handla om marknadsföring, kan marknadsföringslagen ändå inte användas. Det beror oftast på att det finns andra lagar som reglerar just de frågorna. Till exempel ingår inte frågor om anstötlig reklam, eller reklam som kan tolkas som icke lämplig. Inte heller diskriminerande, nedvärderande reklam eller sådan som kan göra så att barn beter sig olämpligt. Sådana fall ska anmälas till Reklamombudsmannen, som handlägger och bedömer varje anmälan. Deras huvudsyfte är att all marknadsföring ska hanteras etiskt riktigt. Texter eller bilder som inte har ett säljande eller politiskt syfte (till exempel konst) lyder inte heller under denna lag.

Vad säger marknadsföringslagen?

I marknadsföringslagen strävas det efter att marknadsföring inte ska missuppfattas som något annat. Det ska vara tydligt att marknadsföring är vad det är. Därför är det viktigt att presentera och utföra marknadsföring på ett sätt så att det blir begripligt att det är just marknadsföring. Det får heller inte missuppfattas vem det är som är ansvarig för marknadsföringen: avsändaren ska alltid framgå tydligt.

Marknadsföringen får inte innehålla något som är vilseledande exempelvis om produktens pris eller kvalitet. Det är heller inte tillåtet att låta bli att uppge information som anses väsentlig. Då blir det också vilseledande reklam. Är informationen olämplig, oklar eller inte begriplig, då har säljaren inte informerat på ett rätt sätt.

Vilka marknadsföringsmetoder är förbjudna?

I marknadsföringslagen regleras också de metoder som försäljaren inte får använda sig av i sin marknadsföring.

 • Det finns ett specifikt förbud mot aggressiv och vilseledande marknadsföring. Där sägs att marknadsföring inte får bli så vilseledande så att det påverkar förmågan att besluta sig på ett välgrundat beslut om att köpa.
 • Marknadsföringen får inte strida mot god marknadsföringssed. Detta är framför allt normer för marknadsföringen, normer som kan skilja sig åt mellan olika branscher. En lista med länkar till vad som anses vara god marknadsföringssed i olika branscher hittar du här.
 • Det är förbjudet att i sin marknadsföring använda sig av tvång, trakasserier, fysiskt hot eller våld eller tvång. Då anses reklamen som aggressiv.

Det kan vara svårt att tolka vad det här egentligen kan innebära, men i marknadsföringslagen ingår också något som kallas svart lista, där det helt enkelt räknas upp förbjudna marknadsföringsmetoder. Denna lista gäller i alla länder i EU och kan hittas på riksdagens webbplats.

Några exempel på otillåtna marknadsföringsmetoder, som listas på Konsumentverkets webbplats, är följande:Chips

 • Förpackningar får inte vara större än nödvändigt, eftersom detta kan anses vara vilseledande. Däremot är det tillåtet att använda stora förpackningar som skyddar innehållet från att skadas. Detta gäller exempelvis chipspåsar (se klippet ovan).
 • Det är inte heller tillåtet att lägga sig för nära andra, mer kända produkter i fråga om exempelvis förpackningens utformning. Detta kallas vilseledande efterbildningar.
 • Begrepp som konkursutförsäljning, utförsäljning och rea får inte användas hur som helst. Förledet “konkurs-” får endast användas när produkter säljs av ett konkursbo, eller för dess räkning. Utförsäljning får det endast kallas, om:
  1. om det handlar om en slutförsäljning av ett helt ditt lager, eller en klart avgränsad del därav,
  2. försäljningen sker under en begränsad tid,
  3. priserna är väsentligt lägre än normalt.
 • Ordet rea får endast användas om:
  1. om varorna ingår i det ordinarie sortimentet,
  2. försäljningen sker under begränsad tid,
  3. priserna är väsentligt lägre än normalt.

Sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen

En näringsidkare som i sin marknadsföring bryter mot marknadsföringslagen kommer att bli kontaktad av Konsumentverket, som är den myndighet som övervakar att lagen följs. Konsumentverket kommer att uppmana näringsidkaren att ändra sin marknadsföring. Om detta inte sker finns det två möjliga påföljder.

 1. Näringsidkaren förbjuds att fortsätta med sin marknadsföring. Detta kallas förbudsföreläggande.
 2. Näringsidkaren måste lägga till viss information i sin marknadsföring, exempelvis prisuppgifter. Detta kallas informationsföreläggande.

Marknadsföringslagen – Sammanfattning

 • Marknadsföringslagen syftar till att förhindra aggressiv eller vilseledande marknadsföring.
 • Lagen reglerar hur och var marknadsföring får ske, och vem den får rikta sig till. I detta ingår bland annat hur ord som rea och utförsäljning får användas.
 • Det är Konsumentverket som övervakar att lagen följs.
 • Lagen gäller inte för diskriminerande marknadsföring. Sådan kan anmälas till Reklamombudsmannen.
 • Lagen gäller heller inte för konst, eller för redaktionella texter.

Varför finns marknadsföringslagen?

Syftet med marknadsföringslagen är att förhindra vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Hur definierar marknadsföringslagen marknadsföring?

Enligt lagtexten innebär marknadsföring att “främja avsättningen av och tillgången till produkter”.

Vem övervakar att marknadsföringslagen efterlevs?

Det är Konsumentverket som övervakar efterlevnaden av marknadsföringslagen. Näringsidkare som inte följer god marknadsföringssed blir kontaktade av Konsumentverket. Om felet inte rättas till kan det hela sluta i domstolen.

När gäller marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen reglerar betydligt mer än bara det som man i dagligt tal menar med marknadsföring. Förutom reklam rör lagen kontakten mellan försäljare och kund, inte minst säljarens skyldighet att informera kunden om dennes rättigheter.

När gäller inte marknadsföringslagen?

Det finns andra lagar som reglerar marknadsföring, och när dessa är tillämpliga gäller inte marknadsföringslagen. Det gäller bland annat lagar mot diskriminerande reklam. Konst och redaktionella texter omfattas heller inte av marknadsföringslagen.