Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. Konkurrensverket är den myndighet som har till uppgift att se till att konkurrenslagen efterföljs.

Vad innehåller konkurrenslagen?

Konkurrenslagen är omfattande och komplex. Vissa delar kräver att du som ska tyda den är specialist och det är omöjligt att kunna all lagtext utantill. Man brukar dock säga att konkurrenslagen innehåller två punkter som alla företagare bör känna till. Den första punkten är att företag inte får samarbeta på ett sätt som förhindrar konkurrens. Den andra punkten är att ett företag inte får missbruka en dominerande ställning. Otillåtna samarbeten kan ske genom karteller, prisstyrning eller att man kollaborerar inför en upphandling. Missbruk av en dominerande ställning kan vara sådant som leveransvägran, underprissättning eller lojalitetsskapande rabatter som binder upp företagets kunder.

Konkurrenslagen gäller alla typer av företagKonkurrenslagen

Konkurrenslagen gäller för alla företag. Din firma undgår inte dessa regler bara för att den är i uppstartsfasen eller är liten. Med företag menar konkurrensverket all verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur. Den kan bedrivas i vilken juridisk form som helst och behöver inte vara vinstdrivande. Såväl aktiebolag som handelsbolag och enskilda firmor faller under konkurrenslagen. Även ekonomiska föreningar och kommunala instanser kan vara nödgade att ha kännedom om den här lagen. Alla företag är skyldiga att förse konkurrensverket med uppgifter som kan komma att behövas i eventuella utredningar. Även kommuner och landsting kan bli tvungna att redovisa intäkter och kostnader i verksamheten.

Undantag från konkurrenslagen

Ibland är det möjligt att för företag att beviljas undantag från konkurrenslagen. För att detta ska ske så måste specifika förutsättningar uppfyllas. Först och främst så måste de berörda parterna visa att samarbetet i det aktuella fallet bidrar till att förbättra distribution eller produktion. Undantag kan även beviljas om det främjar ekonomiska eller tekniska framsteg. Konkurrensverket sätter konsumenten i fokus när de beviljar undantag. Samarbetet måste leda till en vinst för konsumenterna som betecknas som ”skälig”. Det är framförallt forskning och utveckling som berörs av undantag från konkurrenslagen. De positiva effekter som kan gynna vanliga konsumenter är lägre priser, förbättrade produkter eller bättre service.

När konkurrenslagen inte efterlevs

Vilka påföljder är aktuella om man som företagare bryter mot konkurrenslagen? För de företagare som inte följer lagstiftningen kan följderna bli kännbara. Företaget kan komma att åläggas med böter, en så kallad konkurrensskadeavgift. Denna kan ligga på upp till 10% av företagets totala omsättning. I allvarliga fall som vid kartellbildning så kan personer i företagets styrelse beläggas med näringsförbud, en vd kan få ett sådant i tre till tio år. Om ett bolag bryter mot konkurrenslagen så kan det även dras in i en civilrättslig process där det riskerar att få betala böter till de parter som tagit skada. Dessa påföljder ger dessutom företaget negativ uppmärksamhet i media.