Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer och är en grundstomme i rättsförhållandet mellan dessa. I Sverige är egentligen det som avtalas muntligt lika juridiskt bindande som det som avtalas på papper, men skillnaden är förstås att det som är skrivet är tydligare för alla parter. Det är därför att rekommendera att du som företagare alltid ser till att skriva ner det som du kommer överens om med andra.

Vad är viktigt att veta om avtal

Vissa typer av avtal, så kallade formalavtal, ska uppfylla specifika formkrav för att vara giltiga. Det här gäller till exempel bodelning eller äktenskapsförord, där formen är lagstadgad. Avtal som inte har en lagstadgad form ska snarare reflektera överenskommelsen på ett så korrekt sätt som möjligt. Avtalet ska helt enkelt styrka och beskriva det som du och din motpart har kommit överens om, därför är det viktigt att det som skrivs är tydligt och enkelt att tolka även för utomstående. Tänk på att även dokumentera ändringar och tillägg till den ursprungliga överenskommelsen skriftligt. Ett bra avtal säkerställer att du verkligen är överens med din motpart innan du påbörjar ett uppdrag och samarbetet kommer därmed att bli betydligt enklare.

Vad bör ett avtal innefatta

AvtalDet finns ett antal standardavtal framtagna inom de flesta branscher. Dessa kan vara en bra utgångspunkt, men du har alltid rätt att göra ändringar även i standardavtalen. De viktigaste delarna av ett avtal definierar vem det är som sluter avtalet, vad det är som avtalas om, när detta ska ske, hur detta ska ske, var detta ska ske samt till vilken ersättning. Det är viktigt att du själv förstår innebörden i avtalet, om du inte gör det, be motparten förtydliga eller ta in extern juridisk hjälp för att undvika missförstånd. Om det finns bilagor till avtalet så ska det finnas tydliga hänvisningar.

Gäller muntliga avtal

I Sverige finns det egentligen inga formkrav för avtal utan ett muntligt avtal är egentligen lika bindande som ett skriftligt avtal . Problemet med muntliga avtal är att de är svåra att tolka juridiskt. I en rättssituation kan det vara näst intill omöjligt att reda ut avtalsförhållandena om det råder delade meningar om vad som är överenskommet och vad avtalet innefattar. Den som hävdar att en felaktighet begåtts behöver kunna bevisa detta och detta kan vara komplicerat när ord står mot ord. Därför är skriftliga avtal alltid att rekommendera. Även ett mycket kort och enkelt skrivet avtal är bättre än ett muntligt avtal.

Hur långt räcker överenskommelser via mail

Eftersom det enligt svensk lag inte finns några krav på hur avtal behöver se ut för att vara giltiga så kan en överenskommelse via e-post räcka långt. Ett avtal med underskrifter är alltid att föredra för tydlighetens skull. Men om den part du diskuterar med av någon anledning inte vill skriva ett avtalsdokument så är det alltid bra att i skrift, till exempel via ett epost, skriva ner det du uppfattar att ni kommit överens om och be parten återkomma med en bekräftelse eller eventuella korrigeringar. Det här gäller naturligtvis inte formalavtal som nämnts tidigare där det finns lagstadgade krav på form och innehåll.