Inkomst av tjänst är sådan ersättning du får från en arbetsgivare. Detta inkomstslag redovisas, deklareras och beskattas annorlunda än näringsverksamhet. Om du har inkomster både från tjänst och näringsverksamhet är det därför viktigt att veta var gränserna går och vilka regler som gäller för de olika inkomsterna. Hur höga inkomster du har av tjänst påverkar hur hög den procentuella skatten på inkomsterna blir.

Olika beskattningsbara inkomstlagar

Det finns tre olika beskattningsbara inkomstslagar i Sverige: inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Med inkomst av tjänst menas främst ersättning från en arbetsgivare. Denna typ av ersättning får du när du är anställd av ett företag eller en arbetsgivare, eller om en arbetsgivare har gett dig ett uppdrag som ger dig inkomst, vare sig det är av tillfällig eller varaktig karaktär. Inom inkomst av tjänst faller även alla beskattningsbara inkomster som inte kan räknas till kategorierna kapital eller näringsverksamhet. Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet räknas båda in i begreppet förvärvsinkomst inom skattelagstiftning och skattestatistik.

Skatt på inkomst av tjänst

Inkomst av tjänstInkomst av tjänst beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt, vilken ökar relativt i takt med inkomstens storlek. Beskattningsåret för detta inkomstslag är alltid detsamma som kalenderåret då inkomsten erhålls. Om du endast har inkomst av tjänst under en del av året kan du ansöka hos Skatteverket om att redan i förväg betala lägre skatt eftersom slutskatten kommer att bli lägre, vilket kallas ”jämkning”. Det går även att begära jämkning för att betala högre skatt, vilket kan behövas om du har inkomst från fler än en arbetsgivare. Då kan skatteavdraget annars bli för lågt. Om du har inkomst av tjänst under ett visst belopp på ett år behöver du inte betala någon skatt alls. Uppgifter om exakt belopp finns hos Skatteverket.

Gränsdragning mellan tjänst och näringsverksamhet

Inom vissa yrkeskategorier kan det vara vanligt att ha inkomster både som enskild näringsidkare och av tjänst. Ett exempel är konstnärer, som kanske kompletterar sina inkomster som hänför sig till konstnärlig verksamhet med uppdrag som lärare, föredragshållare eller med anställning inom projekt. Ibland kan gränserna vara diffusa mellan dessa båda inkomstslag. En grundläggande skillnad är att näringsverksamhet ska bedrivas självständigt. Om ett uppdrag inte bedrivs självständigt ska det i regel beskattas som en tjänst. Om en uppdragstagare endast har en uppdragsgivare och arbetar relativt självständigt kan det dock vara fråga om antingen tjänst eller näringsverksamhet. Avgörande kan vara vad som avtalats mellan parterna, hur beroende uppdragstagaren är av uppdragsgivaren och i vilken utsträckning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Avdrag för utgifter

För att ha rätt att göra avdrag inom ramarna för inkomst av tjänst gäller andra regler än när inkomsten kommer från näringsverksamhet. I grunden är det arbetsgivaren som är ansvarig för de kostnader den anställda har för arbetet som utförs. Den anställda ska därför inte själv behöva stå för sådana kostnader som krävs för att arbetet ska kunna utföras. Det finns dock avdrag som är godkända, till exempel resekostnader om du har en lång resa till och från arbetet. Belopp för avdrag kan vara begränsat, ibland får du bara göra avdrag för den del som överstiger ett visst belopp. Här gäller det att vara vaksam och i första hand se till att arbetsgivaren betalar det som behövs i arbetet.