Inkomst av tjänst är sådan ersättning du får från en arbetsgivare. Detta inkomstslag redovisas, deklareras och beskattas annorlunda än inkomst från näringsverksamhet. Om du har inkomster både från tjänst och näringsverksamhet är det därför viktigt att veta var gränserna går och vilka regler som gäller för de olika inkomsterna. Hur höga inkomster du har av tjänst påverkar hur hög den skattesatsen på inkomsterna blir.

Olika beskattningsbara inkomstslag

Det finns tre olika beskattningsbara inkomstslag i Sverige: inkomst av tjänst, inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Med inkomst av tjänst menas främst ersättning från en arbetsgivare. Denna typ av ersättning får du när du är anställd av ett företag eller en arbetsgivare, eller om en arbetsgivare har gett dig ett uppdrag som ger dig inkomst, vare sig det är av tillfällig eller varaktig karaktär. Inom inkomst av tjänst faller även alla beskattningsbara inkomster som inte kan räknas till kategorierna kapital eller näringsverksamhet. Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet räknas båda in i begreppet förvärvsinkomst inom skattelagstiftning och skattestatistik.

Skatt på inkomst av tjänst

Inkomst av tjänstInkomst av tjänst beskattas med kommunal skatt, och ibland också med statlig inkomstskatt, vilka ökar i takt med inkomstens storlek. Beskattningsåret för detta inkomstslag är alltid detsamma som kalenderåret då inkomsten erhålls.

Om du endast har inkomst av tjänst under en del av året kan du ansöka hos Skatteverket om att redan i förväg betala lägre skatt eftersom slutskatten kommer att bli lägre, vilket kallas ”jämkning”. Det går även att begära jämkning för att betala högre skatt, vilket kan behövas om du har inkomst från fler än en arbetsgivare. Då kan skatteavdraget annars bli för lågt. Om du har inkomst av tjänst under ett visst belopp på ett år behöver du inte betala någon skatt alls. Uppgifter om exakt belopp finns hos Skatteverket.

Beskattningen av inkomst av tjänst görs enligt kontantprincipen, vilket innebär att inkomsterna beskattas under det beskattningsår då de blir disponibla.

Gränsdragning mellan tjänst och näringsverksamhet

Inom vissa yrkeskategorier kan det vara vanligt att ha inkomster både som enskild näringsidkare och av tjänst. Ett exempel är konstnärer, som kanske kompletterar sina inkomster som hänför sig till konstnärlig verksamhet med uppdrag som lärare, föredragshållare eller med anställning inom projekt. Ibland kan gränserna vara diffusa mellan dessa båda inkomstslag. En grundläggande skillnad är att näringsverksamhet ska bedrivas självständigt. Om ett uppdrag inte bedrivs självständigt ska det i regel beskattas som en tjänst. Om en uppdragstagare endast har en uppdragsgivare och arbetar relativt självständigt kan det dock vara fråga om antingen tjänst eller näringsverksamhet. Avgörande kan vara vad som avtalats mellan parterna, hur beroende uppdragstagaren är av uppdragsgivaren och i vilken utsträckning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Avdrag för utgifter

Inkomst av tjänstAvdrag för kostnader i inkomstslaget tjänst är förknippade med högre krav än när det gäller näringsverksamhet. Vissa avdrag går endast att göra upp till en viss nivå, andra är tvärt om avdragsgilla över ett visst belopp, men bara för den del som överstiger beloppet. Anledningen till att antalet möjliga avdrag är lägre är att utgångspunkten är att arbetsgivaren ska stå för den anställdes kostnader som är förknippade med arbetet.

För att ha rätt att göra avdrag inom ramarna för inkomst av tjänst gäller andra regler än när inkomsten kommer från näringsverksamhet. I grunden är det arbetsgivaren som är ansvarig för de kostnader den anställda har för arbetet som utförs. Den anställda ska därför inte själv behöva stå för sådana kostnader som krävs för att arbetet ska kunna utföras. Det finns dock avdrag som är godkända, till exempel resekostnader om du har en lång resa till och från arbetet. Belopp för avdrag kan vara begränsat, ibland får du bara göra avdrag för den del som överstiger ett visst belopp. Här gäller det att vara vaksam och i första hand se till att arbetsgivaren betalar det som behövs i arbetet.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget, som infördes av regeringen Reinfeldt och egentligen är en skattereduktion, påverkar skatten på inkomst av tjänst. “Avdraget” innebär att skatten minskar på inkomst av tjänst, men inte på pensioner och utbetalningar från socialförsäkringaar. Eftersom reduktionen är statligt finansierad påverkar den inte kommunernas och landstingens inkomster från skatterna.

En person som bor i Stockholms kommun och tjänar 23 000 kronor före skatt i månaden betalar 1655 kronor mindre i skatt i månaden för inkomståret 2018. Som mest kan en person få 2155 kronor per månad i jobbskatteavdrag. Taket nås vid ungefär 30 640 kronor i månader. För inkomster över 51 340 kronor minskar avdraget, med tre procent av inkomstökningen, tills dess att avdraget är noll kronor.

Inkomst av tjänst – Sammanfattning

  • Inkomst av tjänst är för det mesta de pengar som kommer från arbetsgivaren.
  • Även andra inkomster, som inte är inkomst av kapital eller inkomst av näringsverksamhet, kan räknas som inkomst av tjänst.
  • Inkomst av tjänst beskattas med kommunal skatt, och statlig skatt om inkomsten är över en viss nivå. Skatten är progressiv, d.v.s. skattesatsen ökar när inkomsten ökar.
  • Avdragen som är möjliga att göra är färre när det gäller inkomst av tjänst, jämfört med inkomster av näringsverksamhet.

Vad räknas som inkomst av tjänst?

Inkomst av tjänst är egentligen alla typer av inkomster som inte är inkomst av kapital eller inkomst av näringsverksamhet. I praktiken kan det ibland vara svårt att dra gränsen mellan mellan inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. En tumregel är att inkomster från verksamhet som bedrivs självständigt inte ska betraktas som inkomst av tjänst. Arvode för styrelsearbete räknas också som inkomst av tjänst.

Är pension inkomst av tjänst?

Pension beskattas som inkomst av tjänst. Pensioner omfattas dock inte av jobbskatteavdraget. Skattesatsen beror på pensionens storlek, samt i vilken kommun man betalar skatt.

Är traktamente inkomst av tjänst?

Traktamente är oftast skattefritt. Om arbetsgivaren betalar ut traktamente behöver detta inte deklareras som inkomst av tjänst. Detta gäller förutsatt att traktamentets storlek inte överstiger det schablonbelopp som fastställts av Skatteverket.